switch

最近30天查询
7
最近一年查询
55
累计查询
55
历史行情
平均原价 平均折扣价 平均优惠券面额 平均店铺DSR
Feb. 21, 2020, 4:38 p.m. ¥ 1571.11 ¥ 1394.51 ¥ 2.35 49234.37
Feb. 19, 2020, 7:51 p.m. ¥ 560.87 ¥ 440.44 ¥ 1.47 48704.70
Feb. 10, 2020, 2:34 a.m. ¥ 1476.02 ¥ 1311.71 ¥ 1.76 48261.23
Jan. 7, 2020, 5:59 p.m. ¥ 1549.29 ¥ 1323.04 ¥ 3.68 49276.03
Jan. 5, 2020, 10:20 a.m. ¥ 1376.06 ¥ 1143.18 ¥ 2.75 49261.62
Jan. 5, 2020, 10:02 a.m. ¥ 1506.68 ¥ 1217.75 ¥ 2.90 48849.07
Jan. 1, 2020, 7:48 p.m. ¥ 1596.43 ¥ 1342.03 ¥ 4.46 49264.23
Sept. 29, 2019, 1:15 a.m. ¥ 1394.83 ¥ 1253.62 ¥ 5.49 48797.45
Sept. 19, 2019, 1:14 a.m. ¥ 1401.44 ¥ 1256.15 ¥ 3.93 49317.74
Aug. 15, 2019, 1:15 a.m. ¥ 1275.85 ¥ 1127.20 ¥ 6.35 48797.47
Aug. 14, 2019, 12:07 p.m. ¥ 1287.38 ¥ 1150.62 ¥ 0.00 0.00
大家接着查
switc switch破 wrc8 switch switch续航版 switch破解版 switch塞尔达 switch 牧场物语 switch塞尔达游戏卡 switch pro swich swithc swiss钙片 i3 overcooked 会议平板 iwatch zeesea卸妆水 桂圆干 任天堂 wrc8 gmat wa sk-ii 神仙水 huawei 四级听力耳机 d1090 3800x 灰色长裤束脚 衣服卖家 金士顿480g固态 sata3固态硬盘500g 笔记本 2.5寸台式机电脑ssd m920x